نماز در آیینه قرآن

نماز بازدارنده از فحشاء و منکرات

سوره عنکبوت ، آیه :۴۵

اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهی  عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون

هر چه را از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز بگزار ،که نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می دارد و ذکر خدا بزرگ تر است وخدابه کارهایی که می کنید آگاه است

یاد خدا مایه آرامش دلها

سوره رعد ، آیه ۲۸ :

الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب

آنان که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرامش می یابد آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرامش می  یابد

نماز سبب رستگاری

سوره اعلی ، آیه ۱۵ :

وذکر اسم ربه فصلی

آنان که نام پروردگار خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند

نماز و یاد خدا

سوره طه ، آیه ۱۴ :

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری

خدای  یکتا من هستم هیچ خدایی جز من نیست پس مرا بپرست و تا مرا یاد کنی نماز بگزار

نماز، کارخانه انسان سازی

سوره معارج ، آیه -۲۱ ۲۵ :

((۲۱ واذا مسه الخیر منوعا ((۲۲ الا المصلین

و چون مالی به دستش افتد بخل می ورزد . مگر نماز گزارندگان :

((۲۳ الذین هم علی صلاتهم دائمون

آنان که به نماز مداومت می ورزند ،

( ۲۴) والذین فی اموالهم حق معلوم

و آنان که در اموالشان حقی است معین ،

( ۲۵) للسائل والمحروم

برای گدا و محروم

نمازهای پنج گانه روزانه

سوره طه ، آیه ۱۳۰ :

( ۱۳۰) فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل

( ۱۳۰ ) غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی

بر آنچه می  گویند شکیبا باش و پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به پاکی بستای و در ساعات شب و اول و آخر روز تسبیح گوی شاید خشنود گردی

نماز و وقت شناسی

سوره روم ، آیه ۱۸ :

وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون

سپاس اوراست در آسمانها و زمین ، به هنگام شب و به هنگامی که به نیمروز می  رسید

ثابت بودن وقت نماز

سوره نساء ، آیه :۱۰۳

فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا

اطماننتم فاقیموا الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا

و چون نماز را به پایان بردید خدا را ایستاده یا نشسته و یا به پهلوخوابیده یاد کنید چون از دشمن ایمن گشتید نماز را تمام ادا کنید که نماز بر مؤمنان در وقتهای معین واجب گشته است

اهمیت نماز ظهر

سوره بقره ، آیه ۲۳۸ :

حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطی وقوموا لله قانتین

نمازها و نماز میانین را پاس دارید و مطیعانه برای خدا قیام کنید

آداب نماز

سوره اسراء ، آیه ۱۱۰ :

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء

الحسنی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا

بگو : چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید ، هر کدام را که بخوانید،نامهای  نیکو از آن اوست صدایت را به نماز بلند مکن و نیز صدایت رابدان آهسته مکن و میان این دو راهی  برگزین

مواظبت بر نمازها

سوره معارج ، آیه ۳۴ :

والذین هم علی صلاتهم یحافظون

و کسانی که بر نمازهاشان مواظبت دارند ،

اخلاص در نماز

سوره انعام ، آیه :۱۶۳

لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین

او را شریکی نیست به من چنین امر شده است ، و من از نخستین مسلمانانم

رکوع و سجود

سوره حج ، آیه ۷۷ :

یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا

الخیر لعلکم تفلحون

ای  کسانی که ایمان آورده اید ، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان رابپرستید و کارهای نیک به جای آورید ، باشد که رستگار گردید

ناظر به افعال

سوره شعراء ، آیه :۲۱۹

وتقلبک فی  الساجدین

و نماز خواندنت را با دیگر نمازگزاران می  بیند

اثر سجده

سوره علق ، آیه :۱۹

کلا لا تطعه واسجد واقترب

نه ، هرگز ، از او پیروی مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شو

آسان بودن نماز برای  خاشعان

سوره بقره ، آیه :۴۵

واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی  الخاشعین

از شکیبایی و نماز یاری جویید و این دو ، کاری دشوارند ، جز برای اهل خشوع :

نماز و رستگاری

سوره مومنون ، آیه ۲:

(۱) قد افلح المؤمنون

(۱) به تحقیق رستگار شدند مؤمنان :

(۲) الذین هم فی صلاتهم خاشعون

(۲) آنان که در نمازشان خشوع می ورزند ،

نماز و بازار

سوره نور ، آیه :۳۷

رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاه وایتاء

الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار

مردانی  که هیچ تجارت و خرید و فروختی از یاد خدا و نمازگزاردن و زکات دادن بازشان ندارد ، از روزی که دلها و دیدگان دگرگون می شوند هراسناکند

سبک شمردن نماز

سوره ماعون ، آیه ۵:

الذین هم عن صلاتهم ساهون

که در نماز خود سهل انگارند ،

نماز از روی  کسالت

سوره نساء ، آیه :۱۴۲

ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الی  الصلاه

قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا

منافقان خدا را فریب می دهند ، و حال آنکه خدا آنها را فریب می دهد و چون به نماز برخیزند با اکراه و کاهلی برخیزند و برای خودنمایی  نمازکنند و در نماز جز اندکی خدای را یاد نکنند

توصیه به حضرت مریم برای  نماز

سوره آل عمران ، آیه :۴۳

یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین

ای مریم ، از پروردگارت اطاعت کن و سجده کن و با نمازگزاران نماز بخوان