جناب آقای دکتر محمد کیانی فلاورجانی یکی از مدیران آموزش و پرورش ،سال ها در امر قرآنی و آموزشی خدمت کرده و دارند.ایشان چندین مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مختلف و مولف کتاب های مدیریتی و مذهبی است.
مدیریت دبیرستان ،عضویت در کانون های قرآنی و علمی شهرستان و استان گونه ای از فعالیت های مدیریتی ایشان است.